Andel kvinner i arbeid i norge

OSLO KOMMUNE. En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon. Av Bjørg Norli. Oslo, 2009 s. 34. Rusbehandling s. 35. Kapittel 6. Fysisk og psykisk helse s. 40. Fysisk helse s. 40. Psykisk helse s. 45. Livssituasjon s. 48. Kapittel 7. Utdanning og arbeid s. 51 . Oslo, samtidig reduseres andelen norske kvinner drastisk. Indikatoren viser hvor stor andel kvinner som er i arbeid. Arbeidsmarkedet er her de over 15 år. De siste årene har antall kvinner i arbeidslivet økt i mange land, noe som vitner om at kvinner er i ferd med å bli bedre integrert i økonomien. Til tross for at andelen kvinner i arbeidslivet har økt, forblir arbeidsmarkedet delt 21. des 2017 Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt hvordan det går med likestillingen mellom kjønnene i arbeidslivet. Her er noen av funnene: Oslo og Akershus er de fylkene der kvinner og menn er likestilt på flest områder. Andelen Oslo-kvinner som jobber deltid, er lav. Vestlandsfylkene har den mest kjønnsdelte  la relacion se acaba Andel kvinner i arbeid i norge 23. jan 2017 Vi har vært i kontakt med 550 mennesker som alle står utenfor arbeidslivet i Norge, men til tross for at de søker jobber, får ikke alle være med i de offisielle ledighetsstatistikkene. Vi har også reist Norge rundt og truffet mange mennesker som ikke forstår hvorfor de ikke er ansett som arbeidsledige i  26. okt 2017 Arbeidsstyrken. Begge kjønn, 2 782 000, 70,1, -22 000, -1,1. Menn, 1 471 000, 72,6, -13 000, -1,2. Kvinner, 1 311 000, 67,5, -8 000, -0,9. Sysselsatte. Begge kjønn, 2 666 000, 67,2, 0, -0,5. Menn, 1 406 000, 69,4, -1 000, -0,6. Kvinner, 1 260 000, 64,8, 2 000, -0,5. Arbeidsledige. Begge kjønn, 115 000, 4,2 Den viser at mellom 33-43 % av de sysselsatte kvinnene i alderen 50-64 år jobber deltid i 2011 i Danmark, Sverige og Norge, så vel som i gjennomsnitt for EU-landene. Deltidsandelen blant kvinnene i 2011 er høyesti Norge (43 %) og lavesti Finland (17 %) På Island er det også en relativt liten andel kvinner som jobber 

31. des 2015 Selskapet har ca. 100 medar- beidere fordelt på kontorer rundt om i. Norge. Technogarden tilbyr ingeniør- kompetanse via konsulentutleie. Selskapet har også betydelig .. Andel kvinner i lederstillinger i Norconsult. AS og konsernet er videre forbedringer av selskapets arbeid med ivaretagelse av  For 1 dag siden Imidlertid hadde et fire ukers program ved Hysnes Helsefort betydelig effekt på å hjelpe sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Dette var for det meste personer som hadde vært sykmeldt i mer enn 200 dager, og som regnes som utfordrende å hjelpe tilbake i jobb. Helse Midt-Norge burde kjenne til disse familien. Og den hindrer likestilling i forhold til økonomi.» – Professor Anne Lise Ellingsæter ved Universitetet i Oslo til VG 26. mai 2007. Yrkesdeltakelse. 85 prosent av alle menn og 77 prosent av alle kvinner mellom 25–66 år er i arbeidsstyrken. Betegnelsen arbeidsstyrke omfatter alle sysselsatte og arbeidsledige. Andelen  linseed Andel kvinner i arbeid i norge Andelen kvinner har imidlertid falt for hvert valg som er avholdt, og i perioden 2001-2005 har Sametinget kun 18 pst. kvinnelige representanter. Sametinget og Likestilling i familielivet er imidlertid også svært viktig for å oppnå likestilling mellom kjønnene i andre deler av livet, særskilt i det politiske liv og i arbeidslivet. Utgiver: Utdanningsforbundet, avdeling for utredning, Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo ”lik lønn for kvinner og menn for arbeid av lik verdi”. Kvinners andel av menns lønn blant deltidsansatte var 96,1 prosent. Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i grupper med høyere utdanning enn i grupper uten 14. apr 2016 Norge er nummer to i verden på likestilling, ifølge «Global Gender Gap Report 2015». Rapporten måler Andelen som jobber deltid er fortsatt langt høyere blant kvinner (34,7 prosent kvinner, 14,2 prosent menn). Kvinner har Regjeringen blir bedt om å kreve en tidsplan for dette fra partene i arbeidslivet.

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte - Energi Norge. Andel kvinner i arbeid i norge

15. jul 2014 Det er særlig arbeidsdeltakelsen i den aller eldste aldersgruppen som øker mest viser tallene, en del mer blant menn enn kvinner. Likevel har Norge en svært stor andel kvinner i arbeidslivet. Nesten syv av ti kvinner og nesten åtte av ti menn er i jobb i dag. Fra 4. kvartal 2005 til samme periode i 2006 økte 25. jul 2016 Profesjonsutdanninger som medisin, odontologi og psykologi har en enda høyere prosentandel kvinnelige studenter. Og nå viser tall fra Samordna For å virkelig endre det kjønnsdelte arbeidslivet i Norge og fremme likestilling i alle sektorer må vi handle, og vi må sette inn tiltak no. Se også: Fakta om  24. mai 2016 Andelen kvinnelige gründere og investorer i Norge er dramatisk lav. Hvorfor er det sånn, spør Kampanjes Camilla Hellum.7. mar 2017 En ny dybdeanalyse YS-forbundet Negotia har gjort av YS Arbeidslivsbarometer, viser at stadig færre kvinner jobber deltid. – Tallene våre viser at andelen kvinner som jobber deltid har sunket markant siden 2010. Dette er gode nyheter og inspirasjon til å fortsette arbeidet med at flere som ønsker det får  subito annunci auto cosenza Andel kvinner i arbeid i norge Kvinner som søker arbeid i Norge – menneskehandel. 23. Kvinner som . En stor andel kvinner med minoritetsbakgrunn som bryter ut av Oslo. Krisesenter. Nilsen, S. & Prøis, L. O. (2002). Fra krisesenter til eget lokalmiljø. Oslo Krisesenter. Oslo Krisesenter (2005). Arbeid med voldsutsatte kvinner i fengsel. Et ettårig pilot- 5. sep 2012 Økningen i andel kvinner som deltar i arbeidslivet var sterkest på 70- og 80-tallet, og deretter fortsatte økningen i andelen kvinner som arbeider fulltid og som tar høyere utdannelse. Forskning fra Norge og Sverige viser at kvinners sykefravær øker når de blir mødre. Det er imidlertid vanskelig å konkludere  Utviklingen av folkehelsa i Nord-Trøndelag fylke og i Norge følger hverandre tett. Dette gjelder utdanning, og at folk som er i arbeid er mer tilbøyelige til å delta, stemmer godt overens med tidligere forskning (1). n. % . Andel kvinner som oppga å ha eller hatt angina pectoris i HUNT 1, HUNT 2 og HUNT 3. Aldersfordelt.Mye av verdens mat dyrkes av kvinner: i Afrika sør for Sahara og Karibia dyrker kvinner 60 og 80 % av maten. Allikevel er bare 25 % av alle registrerte småbønder og arbeidere som er tilknyttet Fairtrade, kvinner. Diskriminering er fortsatt et stort hinder for menneskelig utvikling i store deler av verden. Fairtrade jobber for at 

Likestilling er nærmest oppnådd i grunnskolen, på en annen side har bare 2 av 130 land oppnådd likestilling på alle utdanningsnivåer. Globalt er 40 av 100 lønna stillinger i andre sektorer enn landbruket bemannet av kvinner. Per 31. januar 2013 var den globale andelen kvinner i nasjonalforsamlinger rett over 20%.20. des 2017 Mannlige deltakere er i større grad i arbeid enn kvinner. 71 prosent av mennene, og 49 prosent av kvinnene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2015, var i arbeid og/eller utdanning ett år senere. Fra og med 2010 har det ifølge SSB vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent av deltakerne skal  18. apr 2014 Men Norge ligger langt foran andelen på 57,4 prosent for kvinner i OECD totalt. — Vi har en arbeidslinje i velferdspolitikken. Gode velferdstilbud som barnehager, permisjonsordninger og trygdeordninger gjør det lett og lønnsomt for kvinner å gå ut i det lønnede arbeidslivet, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad Fra 1985 til 2015 så har andelen som tar høy utdanning i Norge økt fra henholdsvis 13 % til 32,2 %. Andelen nordmenn som tar høyere utdanning har steget jevnt de siste 30 årene og nå har altså nesten 1 av 3 høyere utdanning (SSB, 2016). I 2000 var andelen med høyere utdanning lik for kvinner og menn, 22 %, men  s sukkela Andel kvinner i arbeid i norge 24. feb 2016 Vi kan alle være enige om at hvis de fleste innvandrere var 50 år gamle kvinner, eller småbarn, ville innvandrere vært dramatisk underrepresentert i voldtektsstatistikken. Da følger det også at hvis en betydelig større andel innvandrere er unge menn, de som altså begår de aller fleste voldtektene, enn i øvrig 12. jan 2015 Anders Ekeland. Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013. Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway. Oslo–Kongsvinger ved å ha flere med høyere utdanning og en lavere andel kvinner. Kvinneandelen .. sjonsarbeid utført på borerigger og moduler", og "Forsyningsbaser". I 2011. Kvinner i Norge har ca. 60 prosent høyere sykefravær enn menn; Kvinners helseplager, belastende arbeidssituasjoner og en større andel arbeid i hjemmet kombinert med lønnsarbeid er lansert som mulige forklaringer; Ingen av hypotesene er bekreftet. Her trengs det ny forskning, blant annet fra epidemiologisk og 10. mar 2011 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring NOU 2010: 13 Arbeid for helse. trygdeytelser. Det er store helseforskjeller mellom utdannings-, yrkes- og inntektsgrupper i Norge. Utvalget har konkludert med at en høy andel kvinner er den viktigste forklaringen på at sykefraværet i helse- 

8. mar 2014 Både menn og kvinner deltar i arbeidslivet og på hjemmebane – men på Kvinnedagen 2014 er sprikene mellom kvinner og menn fortsatt store på mange viktige områder, viser studier. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren. Les: Tror på Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn hva som er vanlig ellers i Europa. Toril Sandnes. Lønnsarbeid er helsebringende, hevder  For 15 timer siden I overkant av 300 kvinner og menn er til enhver tid ute og representerer Norge i FN, NATO eller andre allianser. Både CRU og de norske mentorene høster stor anerkjennelse for sitt arbeid, og sjef for «Resolute Support Mission”(RSM), General John W. . Denne andelen vil øke i årene fremover.6. aug 2012 I 2010 var andelen kvinner med høy utdanning større enn andelen menn med høy utdanning. Dette til tross for at bare en av fire kvinner er i arbeid i Tyrkia, og de færreste har høyere utdanning. I USA er de samfunnsmessige gevinstene av å utdanne en kvinne nesten fem ganger så høy som i Norge. n be2 dating site Andel kvinner i arbeid i norge 8. mar 2016 Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere På den annen side er andelen kvinner i de lavtlønnede HR-yrkene overveldende.for denne gruppen innvandrere i Norge når det gjelder sysselsetting, arbeidsledighet, sektortilhørighet . OECD‐data ser vi at Norge i 2005 lå i et nedre sjikt når det gjelder andel innvandrere sammenlignet med et .. større andel kvinnelige innvandrere står helt utenfor arbeidslivet, og ikke registreres som arbeidsledige. Her er en ganske avslørende oversikt over den norske kvinnens posisjon i det norske samfunn.Kvinner er annen klasses deltakere i arbeidslivet Aktuelle saker under arbeid i arbeidslivet er mange og brede, og likestilling er utgangspunktet for alt. mye mer pågåenhet hos kvinner; bedrifter innfører bredere målsetninger om likestilling med tanke på å øke andelen kvinnelige ledere radikalt der det er mangler; skape 

9. mai 2016 Innvandrere fra Somalia har lavest sysselsetting av alle de store innvandrergruppene i Norge: 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene er i inntektsgivende arbeid. Til sammenligning er gjennomsnittet i Norge 71 og 66 prosent for henholdsvis menn og kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.1950-tallet var husmorens tiår i Norge. Dersom kvinnen var gift, ble det forventet at hennes rolle skulle være å sørge for et behagelig og renslig hjem for mann og barn. Mannen skulle på sin side forsørge familien ved å være i lønnet arbeid. Dersom kvinnen ikke var gift, var hun avhengig av selv å tjene til livets opphold. 18. jul 2016 Dette gjelder særlig for kvinner uten innvandrerbakgrunn, der en nesten dobbelt så stor andel er sysselsatt i helse- og sosialtjenester, det vil si nærmere 35 jobber innenfor renhold, -og-lonn/artikler-og-publikasjoner/mange-kvinner-fra-eu-land-i-ost-europa-jobber-innenfor-renhold.29. jun 2017 Den ferske statistikken viser nå at bare halvparten av kvinnene er i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram, og utviklingen går dessuten feil vei. I 2015 var 49 prosent i arbeid eller utdanning, mens i 2013 og 2014 var andelen 52 og 50 prosent. Ifølge SSB gjør de yngste kvinnene det  ventajas de escribir bien Andel kvinner i arbeid i norge 12. jul 2017 Etter 17-20 år er andelen i arbeid 7 prosentpoeng høyere. Sammenlignet med sysselsettingsgraden til flyktninger i Norge er kontrasten stor. Bratsberg, Raum & Røed har fulgt flyktningkohorter i Norge i perioden 1992-2015, og offentliggjorde resultatene i en artikkel i Søkelys på arbeidslivet i fjor. De skriver:.15. des 2007 Gjennom et nasjonalt program som Norge bidrar til har UNDP i samarbeid med en rekke lokale institusjoner og organisasjoner styrket kvinners politiske og økonomiske deltakelse. Opplæring og kompetanseheving har bidratt til at ca. 45 000 folkevalgte kvinner i kommunestyrer har fått styrket sine  1. feb 2017 Samtidig er Norge langt fra best når det gjelder yrkesmessig likestilling i arbeidslivet. Her er vi sånn midt på treet blant nasjoner det er naturlig å sammenligne oss med. Mange land er bedre enn oss, selv om noe av forklaringen på dette nettopp er å finne i den høye norske andelen kvinner i arbeidslivet.8. feb 2007 I tillegg anbefaler komiteen Kunnskapsdepartementet å avsette midler øremerket likestillingstiltak for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger ved Vi har fått informasjon som tyder på at Norge kan ha lagt seg på en strengere tolkning av EFTA-dommen enn hva praksis i enkelte EU-land skulle tilsi.

16. feb 2015 Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. I privat sektor er det flest menn, mens offentlig forvaltning har et flertall kvinnelige ansatte. Det er om lag 37 prosent kvinner i privat sektor, mens i offentlig sektor er andelen kvinner 68 prosent. Over tid går trenden i retning av et stadig mer kjønnsdelt arbeidsmarked gynne i (mer) arbeid i løpet av kort tid (jf. nedenfor). I og med at Norge har hatt re- lativt høy deltidsandel og lav arbeidsledighet de senere år (jf. nedenfor), har man vært særlig opptatt av det ubrukte arbeidskraftpotensialet som kvinner i (uønsket) deltidsarbeid representerer (NOU 2004:29). Det er imidlertid knyttet en viss  10. okt 2017 Andelen er 2 prosentpoeng lavere enn for ti år siden, da den var i ferd med å klatre opp mot en topp på 74 prosent. Økt levealder og dermed flere pensjonister er en sentral årsak til utviklingen. En større andel menn enn kvinner regnes for å være i arbeidsstyrken, men denne forskjellen har skrumpet kraftig 6. jun 2016 Norge er også et av landene i Europa med høyest prosentvis andel yrkesaktive kvinner. Andelen av Forskerne Aparna Joshi, Jooyeon Son og Hyuntak Roh har nylig gått igjennom 30 år med forskning og mer enn 140 studier av ulikheter i prestasjoner og belønning mellom menn og kvinner i arbeidslivet. oracion por una persona especial Andel kvinner i arbeid i norge Hvor mange kvinner og menn er i arbeid? Hvor lenge jobber de? Hvor jobber de og hva tjener de? Her finner du fakta og statistikk om yrkesdeltakelse og arbeidsvilkår i Norge. Mange kvinner jobber fortsatt deltid, selv om andelen er synkende; i 1980 jobbet 47 prosent heltid, i 2008 var andelen økt til 58 prosent. Menns 14. feb 2016 Integrering av flyktninger fra ikke-vestlige land i det norske arbeidsmarkedet er en stor utfordring. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som NRK presenterte for første gang søndag. I innvandrerbefolkningen sett under ett, er andelen sosialhjelpsmottakere 7,5 prosent, mens den i befolkningen ellers er 2,2  13. feb 2017 Den største andelen av bosniske flyktninger i Norge har utdanning fra videregående skole, og 34 prosent har utdannelse fra universitet eller høgskole. Arbeid (prosent). Irakere. Bosniere. Andel i arbeid - kvinner. 36,3. 63,9. Andel i arbeid - menn. 49,1. 66,0. Arbeidssøkere - kvinner. 9,7. 3,5. Arbeissøkere - Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn. Blant toppledere i interesseorganisasjoner er 45 % kvinner, mens det blant toppledere i offentlig administrasjon er 35 % kvinner. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen 

Nordlys - Takket være damene. Andel kvinner i arbeid i norge

Vedlegg 4 Antall/andel kvinner i ulike straffegjennomføringsformer 2008–2014 80. Vedlegg 5 I sitt arbeid har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i gjeldende standarder, både nasjonalt og internasjonalt, nasjonal . eksempel kvinner med omsorg for barn, utenlandske kvinner som ikke skal tilbakeføres til Norge etter endt.24. apr 2010 Samtidig var den såkalte ”husmorfamilien” som hadde sin største utbredelse på 1950- og 60-tallet, i ferd med å tape terreng til fordel for en stadig økning i andelen familier der mor i alle fall hadde lønnsarbeid på deltid. Hensikten med boken var å belyse dilemmaer mellom et langsiktig mål om likestilling  side 10. Norge i dag – likestilling i det private rom side 12. Ideen om en egen kvinnedag oppsto i USA på begyn nelsen av 1900-tallet. Det var særlig spørsmålet om stemmerett for kvinner og kvin- ners rettigheter i arbeidslivet som var i fokus. Ideen om en egen kampdag for kvinner spredte seg raskt til Europa og Russland.For utenlandske kvinnelige innsatte uten tilknytting til Norge er omsorg for barn en særlig utfordring. Dagstellingen viste at 19 prosent av kvinner i fengsel var utenlandske statsborgere.27 Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Ravneberget fengsel har betydelig høyere andel utenlandske innsatte enn resten av landet.28. ventajas y desventajas de escribir Andel kvinner i arbeid i norge Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og 11. jan 2018 Sverige har lenge ligget foran Norge på statistikken for andelen 55-64-åringer i arbeid, sier Roger Moen, fagsjef i SSP. Av Tora Herud, 11.01.2018 Men Finland er det eneste landet i Norden der andelen kvinner i arbeid er høyere enn andelen menn i alderen 55-64 år, sier Hauge. Danmark har for denne  8. mar 2017 KS ønsker å være pådriver for en arbeidsgiverpolitikk som gir kvinner og menn like muligheter til å delta og utvikle seg i arbeidslivet. I Norge har vi utviklet et arbeidsliv og et velferdssystem som legger til rette for at kvinner – og heldigvis også etter hvert menn – kan kombinere arbeidsliv og familieliv, sier 19. des 2014 Studien viser at det er en sammenheng mellom fravær og treskift-turnus blant kvinnelige sykepleiere. En stor andel helsepersonell er sykepleiere. En tverrsnittsundersøkelse av 2059 sykepleiere ble utført i 2008, som en start på en longitudinell studie av skiftarbeid og helse blant sykepleiere i Norge.

12. jul 2016 Fylkesleder i Norsk sykepleierforbund Knut Jørgen Rotabakk er kritisk til den høye andelen av kvinner i deltidsstillinger. Foto: Rune Petter Ness Dersom kvinner ikke hadde kommet inn i arbeidslivet, hadde Norges BNP vært 3300 milliarder lavere, ifølge rapporten. – Vi ser her at likestilling er viktig for 26. jan 2017 Nedgangen var mest markant blant de yngste og de eldste, og gjaldt både kvinner og menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid. Andelen i arbeidsstyrken gikk ned med 1,3 prosentpoeng for dem i alderen 15-24 år det siste året, mens den for de eldste, 67-74 år, ble redusert med 1,7  5. jan 2018 Men på leder- og toppledernivå er kvinneandelen mager, og her er potensialet for AS Norge stort. Hvis man ser for seg et «best-region»-scenario hvor alle land i Vest-Europa følger landet med raskest økning av kvinneandel i arbeidslivet, vil man øke BNP med 2100 milliarder innen 2025 (Women Matter 10. des 2017 Hver amerikaner hadde vært 5.000 dollar rikere dersom kvinner hadde gått inn i arbeidslivet der i samme grad som i Norge, konkluderer Standard & Poor's. <p><b>ØKONOMISK VEKST:</b> I Norge er. ØKONOMISK VEKST: I Norge er en høyere andel av kvinner i jobb enn i USA. Det har bidratt kraftig til  b sjekkesiden Andel kvinner i arbeid i norge 20. des 2016 I den nye tjenesten til kan du sjekke hvor stor andel kvinner og menn som har de vanligste yrkene i Norge. har lansert et nytt verktøy for sammenligning av kjønnsforskjeller blant 400 yrker. I tjenesten kan du undersøke hvor store forskjeller det er mellom yrkene. Du finner 15. nov 2013 I 2001 var UiT Norges arktiske universitet versting blant breddeuniversitetene i Norge med kun ni prosent kvinnelige professorer. Da begynte snuoperasjonen. I dag har UiT høyest andel kvinnelige professorer. De siste tallene fra Database for høgere utdanning (DhB) viser at UiT har nå en andel på 30,5  27. nov 2017 Men vi må også prøve å rekruttere kvinner til arbeid ute på byggeplass. De som har forsket på andelen kvinner på arbeidsplasser har kommet frem til at det først er når kvinneandelen når 20% at jentene slutter å skille seg ut og får det bedre på jobb. Så målet for Rørentreprenørene Norge må være å få en fall delvis, ikke skyldes en reell nedgang men en nedgang i andelen som rapporterer det. Dette kan ha 2 årsaker: • Fokuset på at svart arbeid er negativt for et lands økonomi har vært sterkt i forbindelse med den økonomiske situasjonen i Sør-Europa. Dette kan ha ført til at folk blir mindre bekvem med å oppgi at de har kjøpt 

8. mar 2017 Vi har lykkes med å få likestilling integrert i Caritas Europas og Caritas Internationalis' nye strategier for både humanitært og langsiktig arbeid. Det er viktig at vi fortsetter dette likestillingsarbeidet, inkludert arbeidet med å få opp andelen kvinnelige ledere i vårt eget internasjonale Caritas-nettverk. Teksten I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker deltidsarbeidet bekymring blant politikere, partene i arbeidslivet og forskere, fordi man antar at deltid medfører en rekke økonomiske ulemper både for kvinnene det gjelder  Den medvirker i stor grad til att Norge ligger helt i topp i Europa i antall barnefødsler, samtidig som vi har en veldig høy andel kvinner i arbeid. Overgangsstønaden har blitt kuttet i flere omganger de siste årene. Aleneforeldreforeningen er bekymret for at Høyre og Fremskrittspartiet har kommet med forslag om å avkorte tiden 11. jan 2011 Mange mottar stønad i starten, mens andelen sysselsatte øker etter hvert. Forskjellene er likevel store mellom ulike grupper. Etter 6–7 år i Norge er over 85 prosent av bosnierne i jobb, mens bare halvparten av somaliske menn har kommet seg i arbeid. Den nye rapporten bekrefter funn fra en tidligere  descubrimiento ciudad maya Andel kvinner i arbeid i norge ?gdat&keyword=andel+kvinner+i+arbeid+i+norge Andel kvinner i arbeid i norge Pakistanske menn er mer yrkesaktive enn gjennomsnittet av innvandrerbefolkningen, mens pakistanske kvinner har lavere andel yrkesaktive enn gjennomsnittet. Det er de eldste og yngste kvinnene som jobber mest lene som gjelder for arbeidslivet og for samfunnet for øvrig, kan ikke gjelde for den Kvinner komponerer. Ni portretter av norske kvinne- lige komponister i tiden 1840–1930. Solum. Oslo. Faurdal, Inger Lokjær. 1993. Pauline Hall (1890–1969). . Norge tenker på en slik måte, vil den lille andelen av NKFs medlemmer. LANDSORGANISASJONEN I NORGE. SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. Samfunnsnotat nr xx/14. LITT OM. KJØNNSFORSKJELLER I. ARBEIDSLIVET. 1. Høy sysselsettingsandel blant norske kvinner. 2. Men fremdeles lavere enn blant menn. 3. Deltidsandelen blant kvinner har gått ned siste 30 år. 4. Kvinner og deltid: 14. apr 2016 Andelen kvinnelige entreprenører er både lav og synkende i Norge. Kan fremstillingen av entreprenører i avisene ha noe med saken å gjøre?

25. okt 2017 Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Andelen av totalbefolkningen over 67 og 80 år vil øke. Flere bor i byer og tettsteder. Flere bor alene, det gjelder både yngre voksne og eldre. Flere tar lengre utdanning, og dette er en av flere årsaker til at kvinnene er eldre enn tidligere når de får sitt første barn og til sin årstale om det norske forsvaret i Oslo Militære Samfund (Strøm-Erichsen. 2007a). Talen dette året ble lagt . og 5 blir Generalsekretæren oppfordret til å øke andelen kvinner i FNs freds- bevarende operasjoner, mens .. kvinner i arbeidslivet vil føre til et større antall kvinner i militæret, skulle man forvente å finne en høy  I Oslo og Akershus jobber 8 av 10 i handels- og tjenesteytende næringer som er fylkene med høyest andel ansatte i Det er 56 prosent kvinner og 44 prosent menn i handels- og tjenestenæringene (4. kvartal 2014), men her det første møtet med arbeidslivet gjennom sommerjobber og deltidsjobber ved siden av skole og.Vurder utdanning, bosted, lønn, trivsel og næring. I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik. Hvor stor andel av kvinner og menn jobber deltid? Hvorfor jobber mange kvinner deltid? Studer figuren for yrkesaktive i ulike aldersgrupper. Beskriv hvordan yrkesaktiviteten  u series dating Andel kvinner i arbeid i norge 8. mar 2017 Kvinners tilknytning til arbeidslivet må styrkes. Vi har på mange måter lykkes med vår likestillingspolitikk i Norge. Andelen yrkesaktive kvinner er høy. Samtidig kan vi skilte med høy fødselsrate, og også etter at de har fått barn, er norske kvinner yrkesaktive (80 % av alle mødre jobber). Men selv om kvinner Innhold. Samfunnsfag oppgave: 1. I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik. a. Hvor stor andel av kvinner og menn jobber deltid? b. Hvorfor jobber mange kvinner deltid? 2. Studer figuren for yrkesaktive i ulike aldersgrupper. a. Beskriv hvordan yrkesaktiviteten har  SAMANDRAG. Norge er et av landene med høyest yrkesdeltakelse for kvinner. en høy andel kvinner nå velger utdanninger som jus, medisin og økonomi. Mennene nærmer seg i mindre Alderspensjonen, som reflekterer en persons deltakelse i arbeidslivet, er betydelig lavere for kvinner enn for menn. I 1. halvår 2009 16. mai 2013 Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge er blant de korteste i OECD-området. Det skyldes i stor Det finnes noen myter om deltidsarbeidende kvinner i Norge som bør stikkes hull på. Det er for det På 70- og 80-tallet, da kvinner gikk inn i arbeidslivet, var deltid noe som muliggjorde deltakelse i arbeidslivet.

Sverige har en vesentlig høyere andel funksjonshemmede i arbeid enn hva tilfellet er i Norge. SSB har gjort en analyse, Funksjonshemmede på 28 % av menn med nedsatt funksjonsevne i en deltidsstilling, mens tilsvarende tall for kvinner med nedsatt funksjonsevne er 53 %. Forskjellen er nesten like stor i befolkningen I aldersgruppen 25–29 år var overgangen til arbeid 30 prosent blant menn og 27 prosent prosent blant kvinner. Den samlede overgangsraten til arbeid for alle under ett var i underkant av 30 prosent. Tilsvarende tall for 2010 viser omtrent tilsvarende utfall. Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet i Norge publiserer i liten  Forums overordnede anbefaling er at Norge bør lage en handlingsplan for utrydding av sult som gir tydelige føringer for norsk arbeid med matsikkerhet, retten til mat og ernæring. Delmål 2.1 Det virker heller ikke som om myndighetene har oversikt over hvor stor andel av annen bistand som er ernæringssensitiv.28. jun 2006 Som skissert tidligere, er andelen menn og kvinner som er yrkesaktive like stor i Norge i dag. Å være økonomisk uavhengig er en forutsetning for reell likestilling mellom kvinner og menn. I dag har vi oppnådd lik lønn for likt arbeid. Det vi derimot må kjempe videre for er å oppnå lik lønn for arbeid av samme  fracaso academico universitario Andel kvinner i arbeid i norge 18. jun 2013 Likelønnskommisjonen dokumenterte i 2008 at jo flere barn en kvinne får, jo færre timer tilbyr hun arbeidslivet. For menn er det Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste Kvinners andel av menns kapitalinntekt er om lag 30 prosent. Kvinner 14. des 2016 I siste utgave av Samfunnsspeilet tar Statistisk sentralbyrå for seg asylsøkere/flyktningers mottak, integrering, arbeid, utdanning og valgdeltagelse. . Andelen selvforsørgede kvinner som kom som primærflyktninger i 2000 steg med økt botid i Norge, fra rundt 10 prosent i 2001 til 35 prosent i perioden  En viktig forklaring på den høye yrkesdeltakelsen er nettopp av mange norske kvinner er i arbeid. I 1975 var bare halvparten av Rundt en tredel av alle sysselsatte i Norge er ansatt i offentlig sektor: og i denne kategorien finner vi 47 prosent av kvinner i jobb, mens andelen menn er 19 prosent. Kvinners lønningsposer er Vest-Agder fylkeskommunes driver virksomhet i alle de 15 kommunene i fylket. Under menypunktet Tjenester finner en informasjon om oppgaver som ivaretas og utføres av de enkelte tjenesteområdene. I dette menypunktet finner du oversikt over hvordan fylkeskommunen er organisert og informasjon om den den mer 

Slik står det til med likestillinga – NRK Norge - Oversikt over nyheter . Andel kvinner i arbeid i norge

7. mar 2017 har lansert en ny tjeneste som viser kjønnsbalansen i de 400 vanligste yrkene i Norge. Her kan du sjekke hvor stor andel menn og kvinner som faktisk jobber i de ulike yrkene.I Poplene på St. Hanshaugen møter vi tenåringen Elsi Lund som vokser opp i Oslo på begynnelsen av 1950-tallet. På den De jobbet for at arbeiderklassehusmødrene skulle slippe å ta lønnsarbeid; Familien skulle bestå av en forsørgerfar og en hjemmeværende husmor. I 1960 var andelen kommet ned i 24 prosent. 15. aug 2013 Fagstoff: De fleste vil si at vi har kommet langt når det gjelder likestilling i arbeidslivet i Norge. Likevel ser vi at arbeidsmarkedet fortsatt er kjønnsdelt.6. mar 2014 Den saken er viktig nok, men den gruppen som har lengst igjen til reell likestilling i Norge er innvandrer-kvinner: Gruppen Som lediggang er roten til alt vondt, er lønnsarbeid nøkkelen til et godt liv her i landet. Mens 68 prosent av alle innvandrermenn er i arbeid, er andelen blant kvinnene 57 prosent. deilig fruktsalat Andel kvinner i arbeid i norge Norges Venstrekvinnelag vil: Grunnlovsfeste forbud mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold. Sikre at kvinner og menn har reell lik rett og tilgang til alle deler av samfunnet, det være seg innenfor utdanning, politikk eller arbeid; Støtte 25. nov 2015 Menneskemengd, på veg gjennom port, mest kvinner i front, menn lenger bak I 1962 var andelen kvinnelige studenter i Norge om lag 22 prosent av det totale antallet, med 2 800 kvinner av i alt 12 500 studenter. 25 år senere gikk kvinneandelen forbi den mannlige, og siden midten av 1980-tallet har tallet  Helsetilsynet takker arbeidsgruppen og medhjelpere for et meget omfattende og godt utført arbeid. Oslo, august 1998. Anne Alvik helsedirektør. Publikasjonen kan Malterud K. (1990): Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter. av den andel kvinner som 18 måneder etter intervensjonen fremdeles var ikke-.11. feb 2010 Det synet deler også Regjeringen.3 Av alle OECD-‐land har Norge den største andelen syke og . denne økningen bør tilskrives det faktum at flere kvinner har kommet ut i arbeidslivet og derfor har .. Figur 9 viser gjennomsnittlig antall dager sykefravær betalt av folketrygden for kvinner og menn fordelt på 

4. nov 2016 Rapporten er finansiert av NHO og beskriver hva en rekke bedrifter i Norge, Sverige og Danmark konkret har gjort for å integrere kvinner inn i ledelse. Man kunne kanskje ønske seg at funnene kom opp med noe banebrytende og revolusjonerende nytt, men de bekrefter at målet om økt kvinneandel i 24. sep 2009 Den idealtypiske røyker har kort utdanning, er middelaldrende, skilt, bor langt nord i landet, er i manuelt arbeid eller helt utenfor arbeidsstyrken (1). Som agenter for trendspredning har de Figur 1 Andel røykere blant kvinner og menn bosatt i Norge i perioden 1927–2007 (treårig glidende gjennomsnitt). Til tross for at andelen kvinner i arbeidslivet har økt, forblir arbeidsmarkedet delt innenfor enkelte områder, som industri- og omsorgsyrker. Leone Mosambik Kongo, Den demokratiske republikk Kongo Thailand Guinea-Bissau Bolivia Kina Kamerun Aserbajdsjan Norge Tsjad Sveits Angola Bahamas New Zealand Senegal Og hvorfor er forskjellene så betydelige i et land som Norge hvor likestilling stadig er en kampsak? Det er ikke tvil om at flere kvinner nå er i arbeid enn det som tidligere var situasjonen. Samtidig er det flere kvinner som også gjør suksess i arbeidslivet og kvinner holder en høyere prosentandel av leder- og toppjobber enn  møte jenter på nett knæ Andel kvinner i arbeid i norge Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005. Samme undersøkelse Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling med legemskrenkelse, med 3 057 anmeldelser i 2016. Det ble i 2016 anmeldt 30. sep 2016 Selv om det er mange ting som gjenstår i Norge, så er det lysår mellom de problemene man fortsatt har i Norge og hverdagen for kvinner i svært mange land hvor overgrep er daglige og . I menighetsrådene i Den norske kirke har man i mange år hatt større andel kvinner enn i norske kommunestyrer. 14 prosent av alle sysselsatte i Norge driver selvstendig næringsvirksomhet. Å være .. Organiseringen av arbeidslivet i Norge og andre nordiske land gis gjerne betegnelsen «den nordiske modellen» næringsdrivende høyere utdanning enn de mannlige, og det er en større andel av kvinnelige selvstendige som.14. okt 2015 I Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) møter vi kvinner på flukt både rett etter ankomst til Norge, og en del av dem igjen etter at de har fått avslag Med tanke på kultur og sosiale normer i områdene mange flyktninger kommer fra – og dessuten farlige fluktveier – er dette en ganske høy andel kvinner.

Størst andel kvinnelige ledere finnes i mellomsjiktet, spesielt i undervisning-og omsorgssektoren. ✓ Antall kvinner og menn Norges Ingeniør-og Teknologorganisasjon (NITO) arrangerer lederutviklingsprogram for kvinner som er, eller vil bli ledere. Fagsjef i .. Sine (26) ofrer fritiden sin til frivillig arbeid med studentverv.4. jun 2012 I Norge jobber 9 av 10 arbeidstakere overtid på jevnlig basis, men andelen som jobber overtid hver uke har sunket med 10 prosentpoeng siden 2009. på sikt, blant annet fordi vi får større innslag av kvinner i ledende stillinger eller med ansvarsområder som kan medføre overtidsarbeid, sier Zimmermann. 1. mar 2017 Kjønnsbalansen i stabsfunksjonene er langt bedre, men kvinner går sjelden fra stabsjobber til topplederstolen. I festtaler i anledning kvinnedagen får vi gjerne høre at Norge er på topp i Europa hva gjelder andel kvinner i arbeid, men det er ikke det fulle bildet. Ifølge SSB er 40 prosent av kvinner i 11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling Størst andel kvinnelige ledere finnes i mellomsjiktet, spesielt innen undervisning og innen omsorgssektoren. Da allmenaksjeloven § 6 – 11a ble vedtatt, var  deilig indisk gryte Andel kvinner i arbeid i norge Handlingsplan for likestilling og inkludering ved Høgskolen i Sørøst-Norge for perioden Innledning og formål Høgskolen i Sørøst-Norge har i sin visjon og Ledere på nivå 1 og 2 Ledere på nivå 1 og Vitenskapelig ansatte Per var andelen kvinner og menn i professorstillinger ved HSN henholdsvis 27,5 % kvinner og 72,5 9. mai 2017 KVINNER PÅ JAKT: Andelen kvinnelige jegere har økt jevnt og trutt i Norge de siste årene. I Indre Troms er det 553 kvinner oppført i Jegerregisteret. FOTO: Illustrasjonsfoto. Det er nå registrert 3336 jegere bosatt i Indre Troms. Andelen kvinner øker, og i dag kan vi presentere de største «kvinnelige  2. feb 2012 Hvor lang er den gjennomsnittlige fengselsdommen i. Norge? • Hvor mange sitter i norske fengsler i dag? • Hvor mange rømmer på et år? • Hvor stor andel av fangene er kvinner? • Hvor stor andel av fangene er utlendinger? • Hvor stor andel av fangene faller tilbake til ny kriminalitet etter endt soning?28. mai 2015 Vi har vært, og er det nok fortsatt, avhengige av arbeidsinnvandrere og gjestearbeidere. Andelen kvinner i arbeidslivet er nærmere 15 prosentpoeng høyere enn EU, og blant eldre arbeidstakere var andelen nærmere 20 prosentpoeng høyere. Hvor mye jobber vi, og når gjør vi det? I Norge er vi på jobb ca 

Flere av kvinnene i Compello melder seg inn, og deltar på nettverkstreff i Oda-Nettverk, Nordens største nettverk for kvinner i IT-bransjen. Første kvinnelige workshop i Compello 2013 - strategisk arbeid om kvinneandel Compello omstrukturer ledergruppen i Compello Norge, og 2 av 5 i ledergruppen er nå kvinner.6. apr 2008 Arbeid: Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn hva som er vanlig ellers i Europa. Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger. Til tross for at de skandinaviske land regnes likestilte og skårer svært høyt på FNs likestillingsindeks, er arbeidsmarkedet svært kjønnsdelt. I Norge har dette blitt omtalt som «det Andelen arbeidskraft som er sysselsatt i de tre ulike sektorene, har variert fra trinn til trinn i industrialiseringen. Primærnæringen omfatter Ulike trygde- og permisjonsordninger har gjort det lettere for kvinner å komme tilbake til arbeidslivet etter en fødsel og kan gi muligheter for å dele ulike byrder mellom mann og kvinne. chatenet usate roma e provincia Andel kvinner i arbeid i norge 25. feb 2010 Det har blitt en etablert sannhet at vi ikke har lik lønn for likt arbeid her i landet. Møller skriver, i sin sedvanlig provoserende stil: «Norge har ikke lønnsforskjeller, men et kjønnssegregert arbeidsmarked. Kvinner tjener mindre fordi de velger bort utdannelser som fører til høytlønnede jobber og lederansvar.8. mar 2016 Nei, det er ikke hundre prosent likestilling i Norge. Når det kommer til arbeidslivet, er deltidsarbeid det området hvor det er størst forskjell på menn og kvinner. I 2014 jobbet 35 prosent kvinner deltid, mens det kun var 14 Der var andelen kvinner i deltidsarbeid over 44 prosent. Deltidsjobb har trolig  Kari Fasting og Trond Svela Sand. Akilles. Oslo 2009. – en tilstandsrapport om norsk idrett . 6.2 «Andelen jenter og kvinner som aktive ledere , trenere og dommere skal øke» 41. 6.3 Hvordan kan resultatenes forstås .. starten til en periode hvor det kom til å skje mye kvinnerettet arbeid i norsk idrett. Det begynte 26. apr 2017 Over halvparten av alle flyktninger til Norge er uten arbeid, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Somaliske Den syriske gruppen har lavest sysselsetting med en andel på knappe 18 prosent. Mens mange srilankiske kvinner er i jobb, står det dårligere til med flyktningkvinner med andre nasjonaliteter.

8. mar 2016 Tallene fra Finn-undersøkelsen, hvor 1.000 personer er spurt, viser at andelen kvinner som tjener over 500.000 kroner i årslønn, er langt lavere enn menn. Forsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere uttalt til at kvinner har en tendens til å nedprioritere 3. mai 2011 Hvert år lanserer Redd Barna ”State of the World's Mothers”, en årlig tilstandsrapport om verdens mødre og barn. I år er 164 land med i rangeringen. Landene blir rangert i forhold til faktorer som faren for å dø under fødselen, andel kvinner som bruker moderne prevensjon, andel fødsler med utdannet  29. aug 2016 Norge har den høyeste andelen kvinner i lønnet arbeid sammenlignet med 15 europeiske land, USA og Canada; 1960: 26 % av kvinner i alderen 15--64% er i lønnet arbeid. 2010: 75 % av kvinner i alderen 15--64% er i lønnet arbeid. Blant kvinner som søker hjelp ved krisesentre, er 40% i lønnet arbeid.1. mar 2007 ikke søker arbeid: • 58 prosent av innvandrerne i Norge er i lønnet arbeid. Blant dem med norsk bakgrunn er andelen 69 prosent. • 53 prosent av kvinnene med inn- vandrerbakgrunn er sysselsatt. Mennene med samme bakgrunn har en andel på 63 prosent. • Kvinner med ikke-vestlig bakgrunn har kun 47  leute kennenlernen in lüneburg Andel kvinner i arbeid i norge 21. des 2017 Ingen steder i Norge er kvinner og menn mer likestilte i arbeidslivet enn i hovedstaden. En lavere andel kvinner jobber deltid, og fire av ti ledere er kvinner. De tjener også i snitt mer i enn i PÅ VEI: Det er fremdeles forskjell på menn og kvinner i arbeidslivet, men de er mindre i Oslo enn resten av Norge.27. sep 2010 I Norge er ryggplager en av de vanligste årsakene til sykmelding og uførepensjon, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) arbeid. De sosiale forskjellene er større blant menn enn blant kvinner, og tall fra NOA viser at andelen med ryggsmerter varierer fra 20 til 50 prosent mellom yrkesgruppene. I Norge var høykonjunkturen og inflasjonen fra krigstiden over høsten 1920. Prisene Andelen ugifte kvinner nådde toppunktet, mens andelen gifte nådde sitt laveste, ved folketellingen i 1930. . Det var den borgerlige delen av kvinnesaksbevegelsen i Norge som prøvde å hindre Mødrehygienekontorene å etablere seg.

Husmorfamilien som forsvant. - Norges Kvinne- og familieforbund . Andel kvinner i arbeid i norge

24. aug 2017 Andelen i arbeid, sysselsettingsgraden, har falt med 2,2 prosentpoeng i Norge de siste ti årene, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Også for kvinner har nedgangen vært størst blant de unge med lav eller ingen utdanning, men nedgangen er noe mindre enn for menn.Ansatte andel kvinner og innvandrere i staten. 48. prosent av ansatte i staten er kvinner. I denne figuren kan du velge å se på kvinneandel eller Ansattes tilfredshet med sitt arbeid i staten. Ansatte i staten. opplever å bli faglig utfordret i sitt arbeid (78 av 100 mulige poeng). I Difis normering av gjennomsnittsskår har vi  9. mai 2017 Professor Arne Mastekaasa ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo (UiO) har ledet denne forskningen. – En hypotese har vært at økende forskjell i sykefravær mellom kjønnene, skyldes at stadig flere unge kvinner med små barn har funnet veien ut i arbeidslivet. – Men når vi 18. nov 2012 Yrkesdeltakelse for både menn og kvinner er høy i Norge. Men det er fortsatt potensial for forbedring. FAFO har beregnet at dersom Norge hadde en sysselsettingsrate som Island, ville dette tilsvart om lag 190.000 flere i arbeid. Videre jobber mer enn 20 prosent av norske arbeidstakere deltid - frivillig og  norsk n Andel kvinner i arbeid i norge Skillet mellom hjem og arbeid ble tydeligere, og mange kvinner fikk arbeid på de nye fabrikkene eller som tjenestejenter hos bedrestilte familier. I 1998 var andelen oppe i 46 prosent. En undersøkelse foretatt i august 2000 viser at bare ni av Norges 500 største bedrifter har kvinnelig toppsjef, altså knappe to prosent.9. nov 2016 Andelen kvinner som jobber heltid har økt fra 61 prosent i tredje kvartal 2013 til 64,1 prosent tredje kvartal 2016. Dersom kvinner ikke hadde kommet inn i arbeidslivet, hadde Norges BNP vært 3300 milliarder lavere, sier Bru og henviser til en rapport Kjersti Misje Østbakken har utarbeidet ved Institutt for  skulle utarbeide et forslag til en fagplan for arbeid med psykisk helse og rus i kommunene. Alle kommunene ønsket å Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil og er svært vanlig i befolkningen. Omtrent en tredel perioden 2010-2012. Andel kvinner var større enn andel menn i alle kommunene, men det var liten.20. feb 2015 I India er andelen kvinnelige utviklere på 30 prosent mot 8 prosent her i Norge, skriver hun i en kronikk torsdag. Hun viser til en studie . Blant de jeg fulgte i overgangen til arbeid, var det også eksempler på at erfaringer med å føle seg utenfor kompetansefellesskapet førte til selveksklusjon. Det betyr at selv 

Innenfor teknologifag har ikke antallet kvinnelige doktorander vært lavere siden 2010. 532 personer med utenlandsk statsborgerskap avla doktorgraden sin i Norge i 2016. Dette er 20 færre enn rekordåret 2013. Siden det totale antallet disputaser gikk ned i 2016, ble imidlertid andelen utenlandske borgere som disputerte i Den ukentlige arbeidstiden er redusert for både menn og kvinner i EU (siste 25 år). I Norge har ukentlig arbeidstid for menn blitt redusert, men økt for kvinner (1996-2017, AKU). • Reduksjon av lange arbeidsuker (48 timer) i EU. I. Norge stabilt på rundt 8 % (2005-2015). • Arbeid mer enn 10 timer daglig i inntil 10 dager i. menns, og på den andre siden kvinner som prioriterer arbeid i hjemmet fremfor det lønnede deltidsarbeidet (Hakim 1991). Deltid Heltid Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Andel som ønsker Økt arbeidstid: Norge 23 28 22 4 5 3 Sverige 22 22 22 3 3 2 Andel som ønsker redusert arbeidstid: Norge 5 5 5 18 15 24 Sverige 31. mar 2017 Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp). arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs. I Norge er det en stor del av befolkningen som jobber, men vi må bli enda flere, sier finansminister Siv Jensen. contactos mostoles juegos Andel kvinner i arbeid i norge 5.5.4 Omdømmearbeid i regi av Advokatforeningen. 23. 6 Talentprisen. 24 på det rene at kvinneandelen er for lav i forhold til andelen kvinnelige jurister, særlig på høyere stillingsnivå. Dette er realitet at andelen er svært lav og utviklingen går tregere i Norge enn i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Hva.9. nov 2015 Kvinnelige deltakere har lavere overgang fra introduksjonsprogram til arbeid enn menn. Dette gjelder spesielt kvinner fra Afghanistan, Irak og Somalia. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere det kommunale kvalifiseringsarbeidet som gjøres for denne gruppen, og om mulig peke på  2. mar 2011 Først på 8. plass i verden kommer Norge med altså snaut 40 % kvinner. I 1985 kom kvinneandelen på Stortinget opp i 34,4 % og to år etter ble andelen 31,2 % i kommunestyrene. Gro Harlem Brundtland ble historisk som Norges første kvinnelige statsminister da hun dannet sin første regjering i 1981.3. apr 2017 Landinfo. Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Storgata 33 A. Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo. Tel: 23 30 94 70. E-post: [email protected] · høy andel kvinner har arbeid utenfor hjemmet, og Vietnam har flere nasjonale lover som verner om kvinners rettigheter.

8. mar 2016 INNRØMMER UTFORDRINGER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vedkjenner at likestillingsarbeidet i Norge har problemer. Foto: Lars Kjønnsdelt Noe av forskjellen kan forklares ved at én av tre kvinner i arbeid bare jobber deltid, mens 14 prosent av sysselsatte menn er i deltidsstillinger.YS minner om trepartssamarbeidet, der partene i arbeidslivet holder lønnsveksten innenfor Arbeidsledigheten i Norge har økt. Det er viktig at de som blir ledige ikke skyves ut av arbeidslivet. Vi vet at det blir stort behov for arbeidskraft noen år fram tid. . YS mener det er viktig å få økt andel kvinner på alle ledernivåer. Arbeidsmarked ». Sammenlignet med andre land så er det en svært høy andel av den voksne befolkningen i Norge som er i arbeid. Dette skyldes særlig at kvinner i Norge i stor grad er yrkesaktive. Syv av ti kvinner og Jobbsøking ». På finner du Norges største database over ledige jobber. Når du registrerer 8. mar 2016 Det mener IKT-Norge-direktør Heidi Austlid er sterkt beklagelig. min venns kjæreste Andel kvinner i arbeid i norge Norge er ikke et land vi har studert nøye, men vi fant noen eksisterende studier som viser at kapitaliseringen av industrien har hatt en direkte sosial påvirkning for kvinner. Fra 1990 til 2010 sank andelen kvinner i norsk oppdrettsnæring fra 20 til 9 prosent, sier Monfort i en kommentar til Norsk Fiskeoppdrett / 17. jun 2016 Aktivitetsnivået til 9-åringene er i sin tur 40 % høyere enn 15-åringene. Videre ser man en reduksjon i fysiske aktivitetsnivået med 31 % fra 15-åringer til 20-årene i Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge. Objektivt registrert fysisk aktivitet viser et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene  I 2016 ble det innvilget 220 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen gjennom Kompetansepluss arbeid. Midlene går til opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk eller samisk for ansatte i tilsammen 972 virksomheter. Åpne Lukk. Hittil i 2017 har det blitt innvilget 182 millioner kroner gjennom Kompetansepluss kvinner ä besake oljeinstallasjo- nene! I Europa trenger Vi ikke gä lenger enn til nabolandet Storbri- tannia for â finne en kvinneandel pä bare en prosent blant offshore- arbeíderne. Forholdene er litt bedre i Norge, Inen kvinneandelen pâ norsk sokkel er likevel ikke hoyere enn 10 prosent. For oljeindustrien sett under ett er 

Side 14. Deltar kvinner og menn likt i arbeidslivet – og i det ulønnede arbeidet hjemme? Likestillingslandet: ikke helt likestilt likevel. Vi finner skjev fordeling av lønnet og ulønnet arbeid. Norge er internasjonalt kjent for å ha en spesielt høy andel kvinner i arbeidsstyrken. Den andelen sysselsatte kvinner trekker indeksen opp.15. des 2010 Selv om høy kvinneandel er den viktigste forklaringen, gjør ikke det utfordringene med høyt sykefravær og utstøting fra arbeidslivet mindre i helse- og omsorgssektoren. Vi ser at sektoren har utfordringer også når det gjelder arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger, sier utvalgets  8. mar 2016 Verdens kvinner tjener i gjennomsnitt 23 prosent mindre enn menn; I 18 land kan menn med loven i hånd forby sine kvinnelige ektefeller å arbeide utenfor hjemmet; Globalt har andelen kvinner i lønnet arbeid økt fra andelen 35 prosent i 1990 via 40 prosent i 2012 til 46 prosent i dag; Kvinner får ofte kun Arbeid og lønn Halve folket i arbeid. Kvinner nesten like yrkesaktive som menn I 2015 var antallet yrkesaktive 2,8 millioner, tilsvarende drøyt 50 prosent av befolkningen. Kvinnene utgjorde da 47 prosent arbeidsstyrken. Yrkesaktive kvinner 15-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 2015. Tyskland Danmark Norge  samliv etter hjerneslag Andel kvinner i arbeid i norge 10. jan 2018 Årets konferanse hadde «verdien av arbeid» som tema, og blant deltakerne var administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen I 2016 har andelen kvinner med barn, som jobber deltid, sunket til 31 prosent, mens andelen som jobber deltid blant kvinner uten barn eller barn over 16 år Rehabilitering, 2008/3/0283, Aktiv på Dagtid, Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske .. Dette er også en trend vi ser fra annen forskning, som viser at kvinner ofte søker denne type sosiale aktiviteter mer enn menn. Under er en oversikt på andel kvinner og menn i prosjektperioden;. År. Andel menn. Andel. I Norge eksisterte det en feministisk kvinnebevegelse fra midt på 1880-tallet, da Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 og Kvinnestemmerettsforeningen i 1885. I løpet av de neste 30 årene oppnådde kvinner en sterk utvidelse av sine rettigheter til utdanning, arbeid og politisk deltakelse. Det viste seg imidlertid at 1. jan 2000 Denne gruppen er mest interessant når tiltak for å integrere innvandrere og øke deltakelsen i arbeidslivet skal vurderes. En stor andel av fra Øst-Europa. I 4. kvartal 2000 hadde menn i befolkningen totalt en arbeidstakerandel på 63 prosent mens den tilsvarende andelen for kvinner lå på 59 prosent.

28. nov 2017 Johansen vant en klar seier i Oslo byrett. Arbeidsgiveren anket saken til Høyesterett, men tapte også der. Dommen ble viktig også for den norske arbeiderbevegelsen, som etterhvert endret sitt syn på gifte kvinner i arbeidslivet. Her fra Oslo samvirkelags lokaler i Skjoldgata 2, nå Maridalsveien 169, ca. 1930 Spesielt i de tidligere østblokklandene er lærerprofesjonen sterkt kvinnedominert med om lag 80 prosent. I Mexico og Tyrkia er det på den annens side tilnærmet balanse i antall kvinner og menn. I Norge er 60 prosent av lærerne kvinner, og dermed er vi ett av de landende i TALIS med lavest andel kvinner blant lærerne. Respiratory symptoms in Norwegian farmers holding domestic animals /Luftveissymptomer blant husdyrbønder i Midt-Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: Kvinneandelen blant bøndene var mindre enn forventet, noe som resulterte i en mindre andel kvinner i bondegruppen enn i kontrollgruppen. Det var færre Samtidig kan man si at en høy andel kvinnelige ledere i deler av arbeidslivet der kvinneandelen er lav, kan være et bidrag til å få flere kvinner inn. Studier fra sørlandske bedrifter innenfor Tabell 2 under viser hvor stor andel kvinner utgjør av den totale andelen sysselsatte i Norges fylker. Den viser også endringen som har  gratis datingside norge Andel kvinner i arbeid i norge Ved å fjerne hindringene for kvinner i arbeidslivet, samt heve kvinners lønninger til menns nivå, kan antallet mennesker som lever under fattigdomsgrensen reduseres med opp til 25 prosent i Når det gjelder andel kvinner i arbeidslivet og representasjon i politikken, er det imidlertid fortsatt mye arbeid som gjenstår.Med en stadig større andel av arbeiderne organisert i fagforeninger ble det stadig vanskeligere å finne menn og kvinner som var villige til å være streikebrytere, og selve ordet i seg selv ble synonymt med å være en avviker, egoist og en sviker av fellesskapet. Men arbeidsgiver kunne også svare på konflikter med Lockout,  Denne andelen er noe økende, og er særlig høy blant funksjonshemmede kvinner. En oppsummering av norsk og internasjonal kunnskap og forskning om funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet, gjennomført av Cecilie Anvik (2007), viste at overgangen mellom utdanning og arbeid er en særlig viktig fase.Faktisk lå Norge blant de landene med lavest andel gifte yrkeskvinner til langt ut i 1960-årene – og i 1970 var fortsatt bare hver fjerde kvinne over 15 år yrkesaktiv. I tida fra 1875 og fram til 1910 var bare mellom 4 og 6% av de yrkesaktive kvinnene gift. Det var i arbeiderklassen flest gifte kvinner var i arbeid: 11 prosent av 

29. jul 2016 Blant menn var økningen på 16 000, mens det for kvinner var en nedgang på 4 000 arbeidsledige. Økningen i ledigheten kom blant de langtidsledige, det vil si personer som har vært arbeidsledige i mer enn 26 uker. Andelen langtidsledige, som måles i prosent av antallet arbeidsledige, gikk opp fra 29 andel kontrakter med underskrevet egenerklæring om samfunnsansvar av det totale antallet 449 sverige antall. 378. 575. Norge antall. 9 303. 9 752 andel deltidsarbeidende av alle ansatte. %. 7,84. 6,70 andel deltidsarbeidende kvinner av alle kvinner. %. 10,80. 9,50 . antall ulykker i arbeidstiden eller til eller fra arbeid. 1. sep 2016 Enkelte studier indikerer at antallet og andelen NEET i Norge har økt i senere år (Korpi mfl. 2015; OECD 2015). .. De empiriske resultatene indikerer at unge voksnes risiko for å være verken i arbeid eller utdanning har økt for norske menn og kvinner, med unntak for kvinner på 25 år. Denne økningen 8. mar 2017 Norge er kåret til verdens 3. mest likestilte land. Likevel er det Vi kryper ned på 39. på målingen om topposisjoner i arbeidslivet. Og vi har et Over tid har det blitt en økende andel kvinner i mannsdominerte yrker, spesielt yrker som krever høyere utdanning, som medisin, juss og økonomi. På grunn av  kjæreste opplevelser wiki Andel kvinner i arbeid i norge 30. mar 2012 De siste tiårene har yrkesaktiviteten blant kvinner økt. Det er i dag nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner i Norge er nærmere 70 prosent. Norge er blant de landene i Europa med høyest andel sysselsatte kvinner, bare Island har en høyere andel kvinner i arbeid.Kjønnsdelt arbeidsmarked. De nordiske landene er blant verdens aller mest likestilte land. Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn. Oppgave. Elev med vernebriller utfører et forsøk. Første del av dokumentet (kapittel 1–3) redegjør for generelle definisjoner og perspektiver på arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og utfordringer knyttet til det Ser vi på andel kvinner i akademisk toppstilling hadde Norge 25,2 % i 2013, og dette tilsvarer en fjerdeplass blant EU 28-landene (Indikatorrapporten 2016).16. feb 2015 Kvinner i næringslivet. Mange kvinner i jobb. Sammenliknet med andre land har Norge mange kvinner i arbeid. Høy kvinnelig sysselsetting har bidratt til høy verdiskaping i Norge og er en viktig forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Figur: Sysselsettingsandelen i alderen 20-64 år. Kilde: Eurostat, 2015.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene . Andel kvinner i arbeid i norge

tilpassede helsetjenester, samt ha fokus på kvinnehelse og arbeidslivet. Økt fokus på kvinnelidelser som for økte operative forløsninger, eldre barselkvinner, økt andel med alvorlig grunnlidelse, økt andel. kvinner med Det er lite forskning på innvandrere og kreft i Norge, men mange «trygge antagelser». Forskning viser 10. apr 2015 Nangiro (24) fra Tanzania får ikke lov å besøke sin kjæreste Therese (26) i Norge. Diskriminering av unge og kvinner mener organisasjonen SEIF, og kaller det statens form for tvangsgifting. – Først måtte jeg forklare .. Andel som fikk avslag på søknad om å få kjæresten/ektefellen sin til Norge i 2014:. 48 prosent av de ansatte var kvinner i 2015.1 De siste 15 årene har andelen avtatt fra om lag 52 prosent. 4 Lønnsstatistikk for arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge, Statistisk sentralbyrå. 5 Lønnsstatistikk 2016, Statistisk sentralbyrå. 28%. 50%. 53% deltid, mot 37 prosent i det øvrige arbeidslivet.Vi skal vere bevisste på verdien av likestilling, og kor bra det er for storsamfunnet at også kvinner er synlege, tydelege og tek posisjonar. Og at menn kan prioritere barn og familie i større grad. Det at så stor andel kvinner er i arbeid, er den aller viktigaste årsaka til at Norge er eit så rikt land, endåtil viktigare enn oljen. c-date hack Andel kvinner i arbeid i norge Vi mangler god og tilstrekkelig kjønnsspesifikk kunnskap om helse. Menn og kvinner er forskjellige fysisk og psykisk. De opplever livssituasjoner og livsløpet ulikt. Disse forskjellene har betydning for helse, livskvalitet og levealder. Kvinners og menns livsløp og livssituasjoner har endret seg de siste tiårene, noe som har 11. sep 2012 Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og landbruksorganisasjonene er kvinnene fortsatt i sterkt mindretall i Landbruks-Norge. Det gjelder både som eiere av gårdsbruk og deltagere i komiteer og utvalg knyttet til primærnæringene. I 2011 var andelen kvinner som eide landbruksbedrifter kun 13,5  24. mar 2015 Kvinner, unge, eldre, byfolk og de med lav inntekt foretar flest reiser til fots. Sykkelandelen er størst på reiser til/fra skole, arbeid og fritidsreiser, inkludert turer hvor formålet er å sykle seg en tur. Les mer Oslo har det beste kollektivtilbudet og en betydelig høyere andel kollektivreiser enn resten av landet.9. mai 2017 Her ser du hvem som hadde høyest og lavest andel kvinnelige professorer og dosenter blant de statlige institusjonene: Fem på topp: Høgskolen i Oslo og Akershus (46,2%); Kunsthøgskolen i Oslo (46,2%); Høgskolen i Østfold (39,3%); Norges idrettshøgskole (38,8%); Høgskulen på Vestlandet (37%).

9. apr 2015 Skilsmissehyppigheten har økt, og i mange land har det vært en markant økning av samboerskap. Samtidig har kvinnene fått mer utdanning, og mødre deltar oftere i lønnet arbeid. Endringene i fødselsmønsteret har gitt store svingninger i fruktbarheten, men mindre i Norge enn i de fleste andre vestlige Blant annet er henholdsvis 76 og 68 prosent av eldre menn og kvinner sysselsatt i Norge, mens tilsvarende tall for OECD som gjennomsnitt er 66 og 49 prosent, og kvinner gikk fra ubetalt til betalt arbeid.2 I samme periode økte andelen kvinner med høyere utdanning, noe som også bidro til økt sysselsetting blant kvinner. Norges kvinnelige politibidrag til internasjonale FN-operasjoner er høyt over FNs generelle langtidsmål. Av Lars Endal Våre politioperasjoner er svært krevende og det legges ned grundig arbeid under rekrutteringen for å få de riktige kandidatene til internasjonal tjeneste, uttaler han til Politiforum. Siden Norge er en liten Når en kvinne åpenlyst har flørtet med mannen er det kun 66 % av mennene som svarer at kvinnen overhode ikke er ansvarlig, tilsvarende andel blant kvinner er 76 ser på voldtekt som et alvorlig tema som krever skjerpet oppmerksomhet fra samfunnet, både når det gjelder straffenivå, politiarbeid og forebyggende arbeid. relazioni extraconiugali ufficio Andel kvinner i arbeid i norge som står utenfor arbeidslivet er betydelig.1 Fravær avhenger ikke bare av den enkeltes helse men også Markussen og Røed viser at dersom andelen som innvilges gradert i stedet for full uføretrygd økes fra. 30 til 75 prosent .. Høy yrkesdeltakelse i Norge henger sammen med at kvinner i stor grad deltar i arbeidslivet og.18. aug 2017 Utgangspunktet for Dagens Næringsliv sin debatt under Arendalsuka er det som omtales som det nordiske likestillingsparadokset: Til tross for at Norge skårer høyt på en rekke likestillingsindekser, er det likevel store forskjeller når det gjelder andel kvinnelige og mannlige ledere i topplederstillinger i norsk  12. jan 2009 Den lave andelen kvinner i kommunepolitikken i Norge er et demokratisk problem, ifølge Norut Alta-forskere. Kronikk. Den lave Selv om kommunen har et ansvar for praktisk tilrettelegging for politisk arbeid, er det kanskje enda viktigere å fokusere på partiene og ikke minst kvinnene selv. Partienes ansvar.I underkant av 20 prosent er ekstrahjelp, og kalles inn når det er ekstra mye å gjøre, som ved kortere sykefravær eller for å fylle vaktlister i ferier og helger, mens en nesten like stor andel er ansatt på engasjement eller prosjektbasis. Det er gjerne unge personer, flere kvinner enn menn, som er midlertidig ansatt, en del ved 

23. okt 2017 Også på arbeidstid er det kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid. Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner.10. des 2014 Rapporter 2014/40. Julie Margrethe Slensvik. Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013. Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway. Oslo–Kongsvinger Emne: Arbeid og lønn, Energi og industri Sammenlignet med resten av næringslivet hadde kraftsektoren en lav andel kvinner. 18. mar 2009 På Det utdanningsvitenskapelige Fakultet (UV) ligger andelen kvinnelige studenter på 80 prosent. Det er det høyeste ved Universitetet i Oslo (UiO), men situasjonen er ikke unik i utdannings-Norge. Siden 1985 har det vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning, og kjønnsbalansen blir stadig skjevere.1. nov 2017 Utenom konsernledelsen hadde 395 medarbeidere lederposisjoner i Norge, Sverige eller Danmark i 2016. Av disse var 64 prosent menn og 36 prosent kvinner. Gjensidige ønsker å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og dette er godt kjent blant ledere på alle nivåer. Denne ambisjonen har bidratt til at  amici speciali Andel kvinner i arbeid i norge gynne i (mer) arbeid i løpet av kort tid (jf. nedenfor). I og med at Norge har hatt re- lativt høy deltidsandel og lav arbeidsledighet de senere år (jf. nedenfor), har man vært særlig opptatt av det ubrukte arbeidskraftpotensialet som kvinner i (uønsket) deltidsarbeid representerer (NOU 2004:29). Det er imidlertid knyttet en viss 9. apr 2015 Skilsmissehyppigheten har økt, og i mange land har det vært en markant økning av samboerskap. Samtidig har kvinnene fått mer utdanning, og mødre deltar oftere i lønnet arbeid. Endringene i fødselsmønsteret har gitt store svingninger i fruktbarheten, men mindre i Norge enn i de fleste andre vestlige  Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn hva som er vanlig ellers i Europa. Toril Sandnes. Lønnsarbeid er helsebringende, hevder 24. sep 2009 Den idealtypiske røyker har kort utdanning, er middelaldrende, skilt, bor langt nord i landet, er i manuelt arbeid eller helt utenfor arbeidsstyrken (1). Som agenter for trendspredning har de Figur 1 Andel røykere blant kvinner og menn bosatt i Norge i perioden 1927–2007 (treårig glidende gjennomsnitt).

24. sep 2009 Den idealtypiske røyker har kort utdanning, er middelaldrende, skilt, bor langt nord i landet, er i manuelt arbeid eller helt utenfor arbeidsstyrken (1). Som agenter for trendspredning har de Figur 1 Andel røykere blant kvinner og menn bosatt i Norge i perioden 1927–2007 (treårig glidende gjennomsnitt).18. jul 2016 Dette gjelder særlig for kvinner uten innvandrerbakgrunn, der en nesten dobbelt så stor andel er sysselsatt i helse- og sosialtjenester, det vil si nærmere 35 jobber innenfor renhold, -og-lonn/artikler-og-publikasjoner/mange-kvinner-fra-eu-land-i-ost-europa-jobber-innenfor-renhold. I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker deltidsarbeidet bekymring blant politikere, partene i arbeidslivet og forskere, fordi man antar at deltid medfører en rekke økonomiske ulemper både for kvinnene det gjelder 1. jan 2000 Denne gruppen er mest interessant når tiltak for å integrere innvandrere og øke deltakelsen i arbeidslivet skal vurderes. En stor andel av fra Øst-Europa. I 4. kvartal 2000 hadde menn i befolkningen totalt en arbeidstakerandel på 63 prosent mens den tilsvarende andelen for kvinner lå på 59 prosent. la celestina online movie Andel kvinner i arbeid i norge 16. mai 2013 Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge er blant de korteste i OECD-området. Det skyldes i stor Det finnes noen myter om deltidsarbeidende kvinner i Norge som bør stikkes hull på. Det er for det På 70- og 80-tallet, da kvinner gikk inn i arbeidslivet, var deltid noe som muliggjorde deltakelse i arbeidslivet.8. mar 2017 Vi har lykkes med å få likestilling integrert i Caritas Europas og Caritas Internationalis' nye strategier for både humanitært og langsiktig arbeid. Det er viktig at vi fortsetter dette likestillingsarbeidet, inkludert arbeidet med å få opp andelen kvinnelige ledere i vårt eget internasjonale Caritas-nettverk. Teksten  9. mai 2017 Professor Arne Mastekaasa ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo (UiO) har ledet denne forskningen. – En hypotese har vært at økende forskjell i sykefravær mellom kjønnene, skyldes at stadig flere unge kvinner med små barn har funnet veien ut i arbeidslivet. – Men når vi 8. mar 2016 INNRØMMER UTFORDRINGER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vedkjenner at likestillingsarbeidet i Norge har problemer. Foto: Lars Kjønnsdelt Noe av forskjellen kan forklares ved at én av tre kvinner i arbeid bare jobber deltid, mens 14 prosent av sysselsatte menn er i deltidsstillinger.

10. okt 2017 Andelen er 2 prosentpoeng lavere enn for ti år siden, da den var i ferd med å klatre opp mot en topp på 74 prosent. Økt levealder og dermed flere pensjonister er en sentral årsak til utviklingen. En større andel menn enn kvinner regnes for å være i arbeidsstyrken, men denne forskjellen har skrumpet kraftig 11. sep 2012 Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og landbruksorganisasjonene er kvinnene fortsatt i sterkt mindretall i Landbruks-Norge. Det gjelder både som eiere av gårdsbruk og deltagere i komiteer og utvalg knyttet til primærnæringene. I 2011 var andelen kvinner som eide landbruksbedrifter kun 13,5  31. mar 2017 Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp). arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs. I Norge er det en stor del av befolkningen som jobber, men vi må bli enda flere, sier finansminister Siv Jensen.Blant annet er henholdsvis 76 og 68 prosent av eldre menn og kvinner sysselsatt i Norge, mens tilsvarende tall for OECD som gjennomsnitt er 66 og 49 prosent, og kvinner gikk fra ubetalt til betalt arbeid.2 I samme periode økte andelen kvinner med høyere utdanning, noe som også bidro til økt sysselsetting blant kvinner. chat love 1213 Andel kvinner i arbeid i norge 10. okt 2017 Andelen er 2 prosentpoeng lavere enn for ti år siden, da den var i ferd med å klatre opp mot en topp på 74 prosent. Økt levealder og dermed flere pensjonister er en sentral årsak til utviklingen. En større andel menn enn kvinner regnes for å være i arbeidsstyrken, men denne forskjellen har skrumpet kraftig 30. sep 2016 Selv om det er mange ting som gjenstår i Norge, så er det lysår mellom de problemene man fortsatt har i Norge og hverdagen for kvinner i svært mange land hvor overgrep er daglige og . I menighetsrådene i Den norske kirke har man i mange år hatt større andel kvinner enn i norske kommunestyrer. I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker deltidsarbeidet bekymring blant politikere, partene i arbeidslivet og forskere, fordi man antar at deltid medfører en rekke økonomiske ulemper både for kvinnene det gjelder 9. mai 2017 Professor Arne Mastekaasa ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo (UiO) har ledet denne forskningen. – En hypotese har vært at økende forskjell i sykefravær mellom kjønnene, skyldes at stadig flere unge kvinner med små barn har funnet veien ut i arbeidslivet. – Men når vi 

menns, og på den andre siden kvinner som prioriterer arbeid i hjemmet fremfor det lønnede deltidsarbeidet (Hakim 1991). Deltid Heltid Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Andel som ønsker Økt arbeidstid: Norge 23 28 22 4 5 3 Sverige 22 22 22 3 3 2 Andel som ønsker redusert arbeidstid: Norge 5 5 5 18 15 24 Sverige 1. jan 2000 Denne gruppen er mest interessant når tiltak for å integrere innvandrere og øke deltakelsen i arbeidslivet skal vurderes. En stor andel av fra Øst-Europa. I 4. kvartal 2000 hadde menn i befolkningen totalt en arbeidstakerandel på 63 prosent mens den tilsvarende andelen for kvinner lå på 59 prosent. 6. mar 2014 Den saken er viktig nok, men den gruppen som har lengst igjen til reell likestilling i Norge er innvandrer-kvinner: Gruppen Som lediggang er roten til alt vondt, er lønnsarbeid nøkkelen til et godt liv her i landet. Mens 68 prosent av alle innvandrermenn er i arbeid, er andelen blant kvinnene 57 prosent.Kvinner i Norge har ca. 60 prosent høyere sykefravær enn menn; Kvinners helseplager, belastende arbeidssituasjoner og en større andel arbeid i hjemmet kombinert med lønnsarbeid er lansert som mulige forklaringer; Ingen av hypotesene er bekreftet. Her trengs det ny forskning, blant annet fra epidemiologisk og  elske geelhoed Andel kvinner i arbeid i norge Spesielt i de tidligere østblokklandene er lærerprofesjonen sterkt kvinnedominert med om lag 80 prosent. I Mexico og Tyrkia er det på den annens side tilnærmet balanse i antall kvinner og menn. I Norge er 60 prosent av lærerne kvinner, og dermed er vi ett av de landende i TALIS med lavest andel kvinner blant lærerne.29. jun 2017 Den ferske statistikken viser nå at bare halvparten av kvinnene er i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram, og utviklingen går dessuten feil vei. I 2015 var 49 prosent i arbeid eller utdanning, mens i 2013 og 2014 var andelen 52 og 50 prosent. Ifølge SSB gjør de yngste kvinnene det  I Norge eksisterte det en feministisk kvinnebevegelse fra midt på 1880-tallet, da Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 og Kvinnestemmerettsforeningen i 1885. I løpet av de neste 30 årene oppnådde kvinner en sterk utvidelse av sine rettigheter til utdanning, arbeid og politisk deltakelse. Det viste seg imidlertid at Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og 

30. mar 2012 De siste tiårene har yrkesaktiviteten blant kvinner økt. Det er i dag nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner i Norge er nærmere 70 prosent. Norge er blant de landene i Europa med høyest andel sysselsatte kvinner, bare Island har en høyere andel kvinner i arbeid.18. aug 2017 Utgangspunktet for Dagens Næringsliv sin debatt under Arendalsuka er det som omtales som det nordiske likestillingsparadokset: Til tross for at Norge skårer høyt på en rekke likestillingsindekser, er det likevel store forskjeller når det gjelder andel kvinnelige og mannlige ledere i topplederstillinger i norsk  16. feb 2015 Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. I privat sektor er det flest menn, mens offentlig forvaltning har et flertall kvinnelige ansatte. Det er om lag 37 prosent kvinner i privat sektor, mens i offentlig sektor er andelen kvinner 68 prosent. Over tid går trenden i retning av et stadig mer kjønnsdelt arbeidsmarked 6. mar 2014 Den saken er viktig nok, men den gruppen som har lengst igjen til reell likestilling i Norge er innvandrer-kvinner: Gruppen Som lediggang er roten til alt vondt, er lønnsarbeid nøkkelen til et godt liv her i landet. Mens 68 prosent av alle innvandrermenn er i arbeid, er andelen blant kvinnene 57 prosent. conoscere le donne aforismi Andel kvinner i arbeid i norge 12. jul 2016 Fylkesleder i Norsk sykepleierforbund Knut Jørgen Rotabakk er kritisk til den høye andelen av kvinner i deltidsstillinger. Foto: Rune Petter Ness Dersom kvinner ikke hadde kommet inn i arbeidslivet, hadde Norges BNP vært 3300 milliarder lavere, ifølge rapporten. – Vi ser her at likestilling er viktig for 12. jul 2016 Fylkesleder i Norsk sykepleierforbund Knut Jørgen Rotabakk er kritisk til den høye andelen av kvinner i deltidsstillinger. Foto: Rune Petter Ness Dersom kvinner ikke hadde kommet inn i arbeidslivet, hadde Norges BNP vært 3300 milliarder lavere, ifølge rapporten. – Vi ser her at likestilling er viktig for  ?gdat&keyword=andel+kvinner+i+arbeid+i+norge Andel kvinner i arbeid i norge Pakistanske menn er mer yrkesaktive enn gjennomsnittet av innvandrerbefolkningen, mens pakistanske kvinner har lavere andel yrkesaktive enn gjennomsnittet. Det er de eldste og yngste kvinnene som jobber mest 26. jan 2017 Nedgangen var mest markant blant de yngste og de eldste, og gjaldt både kvinner og menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid. Andelen i arbeidsstyrken gikk ned med 1,3 prosentpoeng for dem i alderen 15-24 år det siste året, mens den for de eldste, 67-74 år, ble redusert med 1,7 

11. jan 2011 Mange mottar stønad i starten, mens andelen sysselsatte øker etter hvert. Forskjellene er likevel store mellom ulike grupper. Etter 6–7 år i Norge er over 85 prosent av bosnierne i jobb, mens bare halvparten av somaliske menn har kommet seg i arbeid. Den nye rapporten bekrefter funn fra en tidligere 30. sep 2016 Selv om det er mange ting som gjenstår i Norge, så er det lysår mellom de problemene man fortsatt har i Norge og hverdagen for kvinner i svært mange land hvor overgrep er daglige og . I menighetsrådene i Den norske kirke har man i mange år hatt større andel kvinner enn i norske kommunestyrer. 24. feb 2016 Vi kan alle være enige om at hvis de fleste innvandrere var 50 år gamle kvinner, eller småbarn, ville innvandrere vært dramatisk underrepresentert i voldtektsstatistikken. Da følger det også at hvis en betydelig større andel innvandrere er unge menn, de som altså begår de aller fleste voldtektene, enn i øvrig Størst andel kvinnelige ledere finnes i mellomsjiktet, spesielt i undervisning-og omsorgssektoren. ✓ Antall kvinner og menn Norges Ingeniør-og Teknologorganisasjon (NITO) arrangerer lederutviklingsprogram for kvinner som er, eller vil bli ledere. Fagsjef i .. Sine (26) ofrer fritiden sin til frivillig arbeid med studentverv. chat italiana senza registrazione over 40 Andel kvinner i arbeid i norge Vedlegg 4 Antall/andel kvinner i ulike straffegjennomføringsformer 2008–2014 80. Vedlegg 5 I sitt arbeid har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i gjeldende standarder, både nasjonalt og internasjonalt, nasjonal . eksempel kvinner med omsorg for barn, utenlandske kvinner som ikke skal tilbakeføres til Norge etter endt.15. nov 2013 I 2001 var UiT Norges arktiske universitet versting blant breddeuniversitetene i Norge med kun ni prosent kvinnelige professorer. Da begynte snuoperasjonen. I dag har UiT høyest andel kvinnelige professorer. De siste tallene fra Database for høgere utdanning (DhB) viser at UiT har nå en andel på 30,5  25. feb 2010 Det har blitt en etablert sannhet at vi ikke har lik lønn for likt arbeid her i landet. Møller skriver, i sin sedvanlig provoserende stil: «Norge har ikke lønnsforskjeller, men et kjønnssegregert arbeidsmarked. Kvinner tjener mindre fordi de velger bort utdannelser som fører til høytlønnede jobber og lederansvar.6. mar 2014 Den saken er viktig nok, men den gruppen som har lengst igjen til reell likestilling i Norge er innvandrer-kvinner: Gruppen Som lediggang er roten til alt vondt, er lønnsarbeid nøkkelen til et godt liv her i landet. Mens 68 prosent av alle innvandrermenn er i arbeid, er andelen blant kvinnene 57 prosent.

call and put option values

Her er en ganske avslørende oversikt over den norske kvinnens posisjon i det norske samfunn.